Logo Tvá Volba

Pro odborníky

Náplní organizace Tvá Volba je především práce s původci násilí. Klíčovým aspektem při práci s klienty je identifikace a porozumění příčinám, které vedou k násilnému chování, identifikace situací, které vyvolávají agresi a práce s nimi, vymezení dopadů násilí jak na druhé osoby (osoby, svědci), tak na samotné původce (sebepojetí, povahové vlastnosti, pocity). Klienti se díky práci našeho týmu naučí lépe regulovat své tendence chovat se agresivně ke svým blízkým či jiným osobám a osvojí si jiné – neagresivní – způsoby řešení konfliktů a náročných situací.

Klienti mají možnost s námi spolupracovat následujícími způsoby:

  • na bázi dobrovolné spolupráce, kdy jsou klienti zařazeni do obdobného programu, jako je Tvá Volba (bez spolupráce s PMS) – tato služby je pro klienty zdarma
  • v rámci probačního a resocializačního programu Tvá Volba akreditovaného u Ministerstva Spravedlnosti (klienti ve spolupráci s PMS)
  • v rámci individuální či párové terapie (individuální podmínky pro klienty, které nejsou vázány na žádný kontinuální program a zcela se přizpůsobují konkrétním aktuálním potřebám klienta)

Mezi naše další činnosti patří

  • individuální poradenství - prezenční, on-line, telefonní nebo e-mailem
  • výzkumné, analytické a publikační činnosti
  • spolupráce s jinými soukromými i veřejnými subjekty
  • pořádání vzdělávacích a osvětových workshopů, přednášek a konferencí